1024. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb, stran 2490.

Na podlagi 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s prvim odstavkom 9. člena in drugim odstavkom 26. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K
o prenehanju veljavnosti Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 37/20).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-24/2020
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-2711-0048
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik